Symbols:Greek/Eta

From ProofWiki
Jump to navigation Jump to search

Previous  ... Next

Eta

The $7$th letter of the Greek alphabet.

Minuscule: $\eta$
Majuscule: $\Eta$

The $\LaTeX$ code for \(\eta\) is \eta .

The $\LaTeX$ code for \(\Eta\) is \Eta .


Order Type of Rational Numbers

$\eta$


The order type of $\struct {\Q, \le}$ is denoted $\eta$ (eta).


Previous  ... Next